Inwestycje

Obecnie obowiązują 2 dokumenty określające rozwój sieci tramwajowej w Elblągu:
 • Zintegrowany program rozwoju transportu publicznego w Elblągu na lata 2004-2013. Załącznik do Uchwały Nr XV/825/06 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 03.06.2004 r.
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - miasta Elbląg. Ustalenia kierunków zagospodarowania przestrzennego. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/825/06 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26.10.2006 r.

Zintegrowany Program Rozwoju Transportu Publicznego w Elblągu na lata 2004-2013

Dokument operacyjny uszczegóławiający "Strategię Rozwoju Elbląga 2001-2015". W celu realizacji strategii zrównoważonego rozwoju w zakresie transportu publicznego zakłada się tworzenie warunków dla sprawnego i bezpiecznego przemieszczania osób i towarów przy zapewnieniu priorytetu dla transportu zbiorowego i ograniczeniu uciążliwości transportu dla środowiska. Niniejszy program określa zadania przewidziane do realizacji na lata 2004-2006 z perspektywą do 2013 r.

Tramwaj

Biorąc pod uwagę dotychczasową rolę tramwaju oraz analizując jego potencjalną rolę, wynikającą z przedstawionych determinant jego rozwoju, w latach 2004-2013 planuje się rozbudowę sieci komunikacji tramwajowej na trasach wyszczególnionych poniżej:
 1. Odcinek ul. Ogólna wraz z modernizacją głowicy wjazdowej przy ul. Browarnej
  Budowa odcinka dwutorowego i sieci trakcyjnej wzdłuż ul Ogólnej od skrzyżowania z ul. Odrodzenia i ul. płk. Dąbka do ul. Fromborskiej, budowa torowiska i sieci trakcyjnej na pętli przy ul. Legionów, u zbiegu ul. Ogólnej, Fromborskiej i Legionów, budowa peronów i wiat na przystankach tramwajowych,; wzrost udziału tramwajów w przewozach
  4,47 km toru pojedynczego, data realizacji: 2006 / inwestycja zakończona w 2006 r. /
 2. Przebudowa torowiska i trakcji w ciągu ul. Grunwaldzkiej w osi jezdni
  Przebudowa w związku z realizacją inwestycji handlowej sieci E.Leclerc
  1,00 km toru pojedynczego, data realizacji: 2004-2005 / inwestycja zakończona w 2004 r. /
 3. Przesunięcie pętli "Druska"
  Wybudowanie nowej pętli tramwajowej dwuperonowej w związku z budową wiaduktu łączącego dzielnicę Dębowa (leżącą po południowej stronie linii kolejowej) z ul.Grunwaldzką
  Data realizacji: 2005 / inwestycja zakończona w 2005 r. /
 4. Modernizacja układu torowo-sieciowego
  w ciągu ul. Pocztowej od ul. Robotniczej przez skrzyżowanie z ul. Królewiecką do ul. 1 Maja (łącznie z Placem Słowiańskim)
  0,67 km toru pojedynczego, data realizacji 2006 / inwestycja niezrealizowana /
 5. Al. Odrodzenia
  Dwutorowy odcinek w ciągu al. Odrodzenia na odcinku od ul. płk. Dąbka do ul. Mazurskiej wraz z pętlą
  2,82 km toru pojedynczego, data realizacji: 2007+ / nieznany termin realizacji inwestycji /
 6. ul. Fromborska - Królewiecka
  Dwutorowy odcinek w ciągu ul. Fromborskiej od ul. Ogólnej do Królewieckiej oraz w ciągu ul. Królewieckiej od ul. Fromborskiej do skrzyżowania ul. Marymonckiej z al. Piłsudskiego
  3,67 km toru pojedynczego, data realizacji: 2007+ / nieznany termin realizacji inwestycji /
 7. ul. 12 Lutego (lub Armii Krajowej) i ul. Grota Roweckiego
  budowa odcinka w ciągu ul. 12 Lutego od skrzyżowania ul. Teatralnej, ul. Nowowiejskiej i ul. Królewieckiej do ul. Grota-Roweckiego (lub Armii Krajowej) i w ciągu ul. Grota Roweckiego od ul. 12 Lutego do ul. Grobla św. Jerzego
  2,76 km toru pojedynczego, data realizacji: 2007+ / inwestycja w toku; planowane zakończenie w latach 2010-2011 /
 8. Modernizacja układu torowo-sieciowego
  w ciągu ul. 3 Maja od ul. 1 Maja do wjazdu w ul. Grunwaldzką
  1,00 km toru pojedynczego, data realizacji: 2007+
 9. Modernizacja układu torowo-sieciowego
  w ciągu ul. Grunwaldzkiej od budynku nr 107 do wjazdu na wyładownię
  0,30 km toru pojedynczego, data realizacji: 2010+
 10. Modernizacja układu torowo-sieciowego
  w ciągu ul. Obrońców Pokoju od ul. Browarnej do ul. Poprzecznej (łącznie ze skrzyżowaniami)
  0,41 km toru pojedynczego, data realizacji: 2010+
Realizacja przedstawionych wyżej inwestycji zwiększy intensywność obsługi komunikacją tramwajową centralnych obszarów miasta, przyczyniając się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, dzięki redukcji liczby linii autobusowych w tym obszarze.

Poprawi się jednocześnie efektywność ekonomiczno-finansowa komunikacji tramwajowej dzięki zwiększeniu intensywności obsługi i zwiększeniu prędkości komunikacyjnej na skutek budowy nowych wydzielonych torowisk w ciągu ulic, które zostaną objęte obsługą komunikacji tramwajowej i modernizacji istniejących na odcinki dwutorowe.

Zakłada się konieczność modernizacji tramwajów. Wraz z realizacją inwestycji w okresach T1 i T2 planuje się zakup 10 fabrycznie nowych, w pełni nisko-podłogowych tramwajów.

Wielkość niezbędnych zakupów nowych tramwajów, związanych z rozwojem sieci komunikacji tramwajowej, przedstawiono poniżej:
 • 2004-2006 - 6 tramwajów / zakupiono 6 tramwajów PESA 121N w 2006 r. /,
 • 2007-2013 - 4 tramwaje / obecnie planowany jest zakup 2 tramwajów niskopodłogowych i modernizacja 10 posiadanych tramwajów typu 805Na /

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - miasta Elbląg. Ustalenia kierunków zagospodarowania przestrzennego

3.2 Sieć tramwajowa

Studium przewiduje rozwój sieci tramwajowych. Nowe linie zostały opisane przy konkretnych adresach ulic w pkt. 3.1. W priorytetach przewiduje się następujące linie:
 • w ul. Ogólnej o dł. ok. 1,5 km / inwestycja zakończona w 2006 r. /,
 • w ciągu ulic: Królewiecka - Fromborska - Ogólna (pętla) o dł. ok. 1,5 km / nieznany termin realizacji inwestycji /,
 • w ciągu ulic: Nowowiejska - Sienkiewicza - Mickiewicza - Żeromskiego o dł. ok. 1,3 km i ewent. do Grunwaldzkiej o dł. ok. 1 km, (razem ok. 2,3 km) / nieznany termin realizacji inwestycji /,
 • w ciągu ulic: Tysiąclecia - Rycerska o dł. ok. 1,0 km / nieznany termin realizacji inwestycji /.
Sieć preferowana wynosi 6,3 km. Długość sieci w mieście wyniosłaby 41,3 km (obecnie 35,0 km). Lokalizację innych nowych linii zostanie rozstrzygnięta po analizach napełnień. Przewiduje się wzrost prędkości eksploatacyjnej z obecnej 12,4 km/h do 16,3 km/h. Należy dążyć do integracji transportu publicznego z indywidualnym, uzyskując w ten sposób pożądany podział przewozów pasażerskich. Wg Unii Europejskiej tendencja zrównoważonego rozwoju zadań przewozowych powinien kształtować się w proporcji:
 • 75% - transport publiczny,
 • 25% - samochody osobowe.
Rozwój motoryzacji indywidualnej i przemożna chęć z jej korzystania skoryguje powyższe proporcje. Podział minimalny, jako optymalny (przynajmniej w okresie obowiązywania studium) przyjęto:
 • 50% - transport publiczny,
 • 50% - samochody osobowe.